DOKUMENTI

NOLIKUMS

SKOLAS NOLIKUMS

Cenradis_2023__1_-2.docx

VALSTS PĀRBAUDES DARBU LAIKI

🔗Valsts pārbaudes darbu grafiks 2023./2024. mācību gadam


KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Iekšējās kārtības noteikumi


Skolas un vecāku sadarbība 

Vērtējumu uzlabošana

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Vecāku iesniegums par bērna izglītības iestādes kavēšanu

Kārtība, kādā uzturas izglītojamo vecāki un citas nepiederošas personas

Informācija par izglītojamo datu aizsardzību skolā

Izglītojamo personas datu aizsardzība

Iebildumu un priekšlikumu izteikšanas kārtība

Disciplīnas kāpnes

Kārtība attālinātā mācību procesa nodrošināšanai
Pedagogu darba kārtība attālinātā mācību procesa nodrošināšanai

Macību procesa organizēšana Covid-19 laikā

Vadības struktūra


PAŠVĒRTĒJUMS

Pašvērtējuma ziņojums 2023


ATTĪSTĪBAS PLĀNS

Attīstības plāns 2021.-2024. gadam


LICENCES

Aplūkojiet licenci Nr. V-9813 te: Licence Nr. V-9813

Aplūkojiet licenci Nr. V-9814 te: Licence Nr. V-9814

Aplūkojiet licenci Nr. V-9815 te: Licence Nr. V-9815

Aplūkojiet licenci Nr. V-9527 te: Licence Nr. V-9527

Aplūkojiet licenci Nr. V-9528 teLicence Nr. V-9528

Aplūkojiet licenci Nr. V-9529 te: Licence Nr. V-9529

Pamatizglītības programmas 21011111 Licence Nr. V_2441

Pamatizglītības mazākumtautību programmas 21011121 licence Nr. V_2490


AKREDITĀCIJAS LAPA

Privātā vidusskola "Laisma" akreditēta līdz 2026. gada 14. septembrim. Akreditācijas lapa

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 3501 te:  Akreditacijas lapa Nr. 3501

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 11556 te: Akreditacijas lapa Nr.11556

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 11557 te: Akreditacijas lapa Nr.11557

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 11051 te: Akreditacijas lapa Nr. 11051

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 11052 te: Akreditacijas lapa Nr. 11052