Izglītības programmas kods: 01011111                                                                                                                                                      Privātā vidusskola „Laisma”

2022./ 2023. māc.g.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”, Rīgā 2018.gada 21.novembrī

Nodarbību saraksts pirmsskolas grupā 5-7 gadi

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

1.

Sociālā un pilsoniskā joma

Matemātika

*Angļu valoda          **Individuālās nod.

Dabaszinātņu joma

*Angļu valoda      **Individuālās nod.

Valodu mācību joma (lasīšana)

                                      Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

                                       Sociālā un pilsoniskā joma

2.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Valodu mācību joma (rakstīšana)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Mūzika)

Matemātikas joma

                                                     

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

3.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Mūzika)

Tehnoloģiju mācību joma

4.

Fiziskā izglītība un veselība

*Vispārattīstošā vingrošana (Sportika LV)

Fiziskā izglītība un veselība

*Deju nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība,

*Vispārattīstošā vingrošana (Sportika LV)

Fiziskā izglītība un veselība *Deju nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība

5.

Individuālās nodarbības  

Individuālās nodarbības  

Individuālās nodarbības  

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

No pirmdienas līdz piektdienai grupu skolotājs organizē rotaļnodarbības, iekļaujot matemātisko,valodas un lasīšanas prasmju apguvi. Nedēļas laikā tiek aptvertas visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei

*Papildinātā pirmsskolas izglītības programma **Individuālās nodarbības bērniem, kuri neapmeklē angļu valodu


Izglītības programmas kods: 01011121                                                                                                                                                      Privātā vidusskola „Laisma”

2022./ 2023. māc.g.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”, Rīgā 2018.gada 21.novembrī

Nodarbību saraksts pirmsskolas grupā 5-7 gadi

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

1.

Sociālā un pilsoniskā joma

Matemātika

*Angļu valoda          **Individuālās nod.

Dabaszinātņu joma

*Angļu valoda      **Individuālās nod.

Valodu mācību joma (lasīšana) K

                                      Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

                                       Sociālā un pilsoniskā joma

2.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Valodu mācību joma (rakstīšana) K

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Mūzika)

Matemātikas joma

                                                     

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

3.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Mūzika)

Tehnoloģiju mācību joma

4.

Fiziskā izglītība un veselība

*Vispārattīstošā vingrošana (Sportika LV)

Fiziskā izglītība un veselība

*Deju nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība,

*Vispārattīstošā vingrošana (Sportika LV)

Fiziskā izglītība un veselība *Deju nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība

5.

Individuālās nodarbības  

Individuālās nodarbības  

Individuālās nodarbības  

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

No pirmdienas līdz piektdienai grupu skolotājs organizē rotaļnodarbības, iekļaujot matemātisko,valodas un lasīšanas prasmju apguvi. Nedēļas laikā tiek aptvertas visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei

*Papildinātā pirmsskolas izglītības programma **Individuālās nodarbības bērniem, kuri neapmeklē angļu valodu