DOKUMENTI


NOLIKUMS

Lejuplādējiet  uz jūsu datora Skolas nolikums

VALSTS PĀRBAUDES DARBU LAIKI

Lejupielādējiet uz jūsu datora Valsts pārbaudes darbu grafiks 2021./2022. mācību gadamKĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Lejupielādējiet Iekšējās kārtības noteikumus uz Jūsu datora

Aplūkojiet mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību lejupielādējiet   Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību uz Jūsu datora

Sadarbība ar vecākiem -  Skolas un vecāku sadarbība (shēma pdf formatā)

Mācību vērtējumu uzlabošana - Vērtējumu uzlabošana

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Vecāku iesniegums par bērna izglītības iestādes kavēšanu

Kārtība, kādā uzturas izglītojamo vecāki un citas nepiederošas personas

Informācija par izglītojamo datu aizsardzību skolā

Izglītojamo personas datu aizsardzība

Iebildumu un priekšlikumu izteikšanas kārtība

Disciplīnas kāpnes

Kārtība attālinātā mācību procesa nodrošināšanai

Pedagogu darba kārtība attālinātā mācību procesa nodrošināšanai

Macību procesa organizššana Covid-19 laikā

Vadības struktūra


PAŠVĒRTĒJUMS

Aplūkojiet pašvērtējumu te: Pašvērtējums 2020./2021. mācību gads


LICENCES

Aplūkojiet licenci Nr. V-9813 te: Licence Nr. V-9813

Aplūkojiet licenci Nr. V-9814 te: Licence Nr. V-9814

Aplūkojiet licenci Nr. V-9815 te: Licence Nr. V-9815

Aplūkojiet licenci Nr. V-9527 te: Licence Nr. V-9527

Aplūkojiet licenci Nr. V-9528 teLicence Nr. V-9528

Aplūkojiet licenci Nr. V-9529 te: Licence Nr. V-9529

Pamatizglītības programmas 21011111 Licence Nr. V_2441

Pamatizglītības mazākumtautību programmas 21011121 licence Nr. V_2490

AKREDITĀCIJAS LAPA

Privātā vidusskola "Laisma" akreditēta līdz 2026. gada 14. septembrim. Akreditācijas lapa

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 3501 te:  Akreditacijas lapa Nr. 3501

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 11556 te: Akreditacijas lapa Nr.11556

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 11557 te: Akreditacijas lapa Nr.11557

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 11051 te: Akreditacijas lapa Nr. 11051

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 11052 te: Akreditacijas lapa Nr. 11052