MĀCĪBU PROGRAMMAS

Skola īsteno:

  •     piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu  pamatizglītības apguvei latviešu mācībvalodā. Kods - 00011111;
  •     mazākumtautību programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei. Kods - 00011121;
  •     pamatizglītības programmu. Kods -21011111;
  •     mazākumtautību pamatizglītības programmu. Kods -21011121;
  •     Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, 31016011.
 Skolā izglītību iegūst klātienē - latviešu, krievu valodā, kā arī bilingvāli. Skolā īsteno interešu izglītības programmas pulciņu un fakultatīvo nodarbību laikā.

Mācību priekšmetu un stundu plāns 2023./2024. mācību gadam:

Programma 21011111, licence Nr. V-2441

 Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti  1. kl. 2. kl.   3. kl.  4. kl. 5. kl.   6. kl.  7. kl. 8. kl.  9. kl. 
 Valodu mācību joma                  
 Latviešu valoda  6 6  6
 Pirmā svešvaloda (angļu valoda)  4 4
 Otrā svešvaloda (franču valoda)      
 Sociālā un pilsoniskā mācību joma         
 Sociālās zinības 1 1    1 1 1
 Sociālās zinības un vēsture    2 2   
 Latvijas un pasaules vēsture       2 2 2
 Dabaszinātņu joma                  
 Dabaszinības  2      
 Bioloģija              2
 Fizika                2
 Ķīmija                2  2
 Ģeogrāfija            
Kultūras izpratne                  
 Vizuālā māksla 1  1  1  
 Mūzika 1  1   1  1  1  
 Literatūra          2  2  3  2  2
 Teātra māksla
 
 
     
 Matemātikas joma                  
 Matemātika 4
 Tehnoloģiju joma         
 Dizains un tehnoloģijas 1 1 2 1 1 1 1  
 Datorika    1 1 2 2 2 
 Inženierzinības         2
 Veselība un fiziskās aktivitātes         
 Sports un veselība 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Skolēna maksimālā mācību slodze   22 23  24  26  28  30  32  34  34 

Mācību priekšmetu un stundu plāns 2023./2024. mācību gadam:

Programma 21011121, licence Nr. V-2490

* - latviešu valodā
* -  latviešu valodā vai latviešu valodā un mazākumtautības
* - 
mazākumtautības valodā

 Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti  1. kl. 2. kl.   3. kl.  4. kl. 5. kl.   6. kl.  7. kl. 8. kl.  9. kl. 
 Valodu mācību joma                  
 Latviešu valoda un literatūra   6  6

 
 Pirmā svešvaloda (angļu valoda)     4  
 Otrā svešvaloda (franču valoda)

     1 
 
 Mazākumtautības valoda un literatūra    2   2  2    
 Dabaszinātņu joma                  
 Dabaszinības          
 Bioloģija               2
 Fizika               2
 Ķīmija               2
 Ģeogrāfija            
2
 Matemātikas joma         
 Matemātika  4 4  5 6  5 
 Sociālā un pilsoniskā mācību joma                  
 Sociālās zinības      
   
 Sociālās zinības un vēsture         2
   
 Latvijas un pasaules vēsture

           
 Kultūras izpratne                  
 Teātra māksla      
   
   
 Mūzika        
 Vizuālā māksla        
 Tehnoloģiju joma         
 Dizains un tehnoloģijas   1 1      
 Datorika      2 2   1 
 Veselība un fiziskās aktivitātes         
 Sports un veselība    3 3  3 3
 3 
Skolēna maksimālā mācību slodze    23  24 
28  30    34 


Mācību priekšmetu un stundu plāns 2023./2024. mācību gadam:

Programma 31016011, licence Nr. V_4752

1. virziens- ar padziļinātu dabaszinātņu apguvi

 Kursi Apguves līmenis 10. klase 11. klase12. klase 
 Latviešu valoda I pamatkurss 3 3 
 Literatūra I pamatkurss 3 3 
 Svešvaloda I (angļu valoda) (B2) pamatkurss 4 4 
 Otrā svešvaloda B2 (franču valoda) pamatkurss 2 2 2
 Sociālās zinības un vēsture pamatkurss 2 2 
 Matemātika I pamatkurss 6 6 
 Fizika I pamatkurss 2 2 
 Ķīmija I pamatkurss 3 3 
 Bioloģija I pamatkurss 2 2 
 Ģeogrāfija I pamatkurss 3  
 Datorika pamatkurss 2  
 Sports un veselība pamatkurss 3 2 3
 Svešvaloda (angļu valoda) II (C1) padziļinātais   6
 Matemātika II padziļinātais   8
 Ķīmija II padziļinātais   6
 Bioloģija II padziļinātais   4
 Sociālās zinības II padziļinātais   6
 Ģeogrāfija II padziļinātais   6
 Projekta darbs   1 1
 Publiskā uzstāšanās izvēles kurss   2
 Trešā svešvaloda izvēles kurss  2 
 Ekonomika izvēles kurss 1 2 


1. virziens- ar padziļinātu uzņēmējdarbības apguvi

 Kursi Apguves līmenis 10. klase 11. klase12. klase 
 Latviešu valoda I pamatkurss 3 3 
 Literatūra I pamatkurss 3 3 
 Svešvaloda I (angļu valoda) (B2) pamatkurss 4 
 Otrā svešvaloda B2 pamatkurss 2 2 2
 Sociālās zinības un vēsture pamatkurss 2 2 
 Matemātika I pamatkurss 6 6 
 Dabaszinības pamatkurss 4 5 
 Ģeogrāfija I pamatkurss 3  
 Datorika pamatkurss 2  
 Sports un veselībapamatkurss  3 2 3
 Latviešu valoda un literatūra I padziļinātais   6
 Svešvaloda (angļu valoda) II (C1) padziļinātais   6
 Matemātika II padziļinātais   8
 Sociālās zinības II padziļinātais   6
 Ģeogrāfija II padziļinātais  
 Projekta darbs   1 1
 Publiskā uzstāšanās Izvēles kurss   2
 Trešā svešvaloda Izvēles kurss  
 Ekonomika Izvēles kurss 1 2 
 Uzņēmējdarbības pamati Izvēles kurss 2 2