MĀCĪBU PROGRAMMAS


Skola īsteno:

 •     piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu  pamatizglītības apguvei latviešu mācībvalodā. Kods - 00011111;
 •     mazākumtautību programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei. Kods - 00011121;
 •     pamatizglītības programmu. Kods -21011111;
 •     mazākumtautību pamatizglītības programmu. Kods -21011121;
 •     Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, 31011011;
 •     Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību vispārizglītojošā virziena programmu, 31011021.
 Skolā izglītību iegūst klātienē - latviešu, krievu valodā, kā arī bilingvāli.Skolā īsteno interešu izglītības programmas pulciņu un fakultatīvo nodarbību laikā.


Mācību priekšmetu un stundu plāns:

Programma 21011111, licence Nr. V-9814

 Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1. kl.2. kl.  3. kl. 4. kl.5. kl.  6. kl. 7. kl.8. kl. 9. kl. 
 Valodas         
 Latviešu valoda 66 6
 Pirmā svešvaloda (angļu v.) 3
 Otrā svešvaloda (krievu v.)  
 Trešā svešvaloda (franču v.)     1
 Tehnoloģiju un zinātņu pamati         
 Matemātika 4 45 5
 Informātika     1  
 Dabaszinības 2   
 Bioloģija       2
 Fizika        2
 Ķīmija        2 2
 Ģeogrāfija      
 Cilvēks un sabiedrība         
 Latvijas vēsture      1
Pasaules vēsture      1
 Latvijas un pasaules vēsture         
 Sociālās zinības
 Ētika 1 1      
 Mājturība un tehnoloģijas 1
 Sports
 Mākslas         
 Literatūra    2 2
 Mūzika
 Vizuālā māksla
Skolēna maksimālā mācību slodze  2223 24 26 28 30 32 34 34 

Mācību priekšmetu un stundu plāns

Programma 21011121, licence Nr. V-9815

* - latviešu valodā
* - latviešu valodā vai latviešu valodā un mazākumtautības
* - 
mazākumtautības valodā

 Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1. kl.2. kl.  3. kl. 4. kl.5. kl.  6. kl. 7. kl.8. kl. 9. kl. 
 Valodas         
 Latviešu valoda un literatūra 44 44
 Mazākumtautības valoda 53
 Svešvaloda (angļu valoda)*
 Svešvaloda (franču valoda)    
  
 Tehnoloģiju un zinātņu pamati         
 Matemātika 4 45 5
 Informātika     1  
 Dabaszinības 1   
 Bioloģija       222
 Fizika       22
 Ķīmija       22
 Ģeogrāfija      222
 Cilvēks un sabiedrība         
 Latvijas vēsture      1
Pasaules vēsture      11 
 Sociālās zinības
 Ētika 1 1      
 Mājturība un tehnoloģijas 11 
 Sports
 Mākslas         
 Literatūra    2 2
 Mūzika1 
 Vizuālā māksla
Skolēna maksimālā mācību slodze  2223 24 26 28 30 32 34 34

Mācību priekšmetu un stundu plāns:

Programma 21011111, licence Nr. V_2441

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.
Valodu mācību joma                  
Latviešu valoda 6 6 6 5 4 4 3 3 3
svešvaloda (angļu val.) 3 3 3 4 4 4 4 4 4
svešvaloda (krievu val.)       2 2 2 2 2 2
Sociālā un pilsoniskā mācību joma                  
sociālās zinības 1 1 1       1 1 1
sociālās zinības un vēsture       2 2 2      
Latvijas un pasaules vēsture             2 2 2
Kultūras izpratne                  
vizuālā māksla 2 2 1 1 1 1 1 1 1
mūzika 1 1 2 1 1 1 1 1 1
literatūra         2 2 2 2 2
teātra māksla           1 1    
Dabaszinātņu joma                  
dabaszinības 2 2 2 2 2 2      
ķīmija               2 2
fizika               2 2
bioloģija             2 2 2
ģeogrāfija             2 2 2
Matemātikas joma                  
matemātika 4 4 4 5 5 6 5 5 5
Tehnoloģiju joma                  
dizains un tehnoloģijas 1 1 2 1 1   1 1 1
datorika         1 2 2 1  
inženierzinības                 1
Veselība un fiziskās aktivitātes                  
sports un veselība 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Izglītojamā maksimālā mācību slodze 22 23 24 26 28 30 32 34 34

Mācību priekšmetu un stundu plāns:

Programma 21011121, licence Nr. V_2490

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.
Valodu mācību joma                  
Latviešu valoda un literatūra 4 4 4 4 4 4 4 4 4
svešvaloda 1 2 2 3 3 3 3 3 3
svešvaloda           1 1 1 1
mazākumtautības valoda un literatūra 5 4 5 5 5 5 4 4 4
Sociālā un pilsoniskā mācību joma                  
sociālās zinības 1 1 1       1 1 1
sociālās zinības un vēsture       1 2 2      
Latvijas un pasaules vēsture             2 2 2
Kultūras izpratne                  
vizuālā māksla 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5
mūzika 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5
teātra māksla           1 1    
Dabaszinātņu joma                  
dabaszinības 2 2 2 2 2 2      
ķīmija               2 2
fizika               2 2
bioloģija             2 2 2
ģeogrāfija             2 2 2
Matemātikas joma                  
matemātika 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Tehnoloģiju joma                  
dizains un tehnoloģijas 1 1 1 1 1   1 1 1
datorika         1 1 1    
inženierzinības                 1
Veselība un fiziskās aktivitātes                  
sports un veselība 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Izglītojamā maksimālā mācību slodze 22 23 24 26 28 30 32 34 34

Izglītības programmas īstenošanas plāns

Programma 31011011

 OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI10. klase11. klase 12. klase Kopā
 Latviešu valoda 223
 Pirmā svešvaloda (angļu v.) 4514 
 Otrā svešvaloda (franču v.) 3
 Trešā svešvaloda (krievu v.) 22
 Matemātika 5616
 Informātika 3  
 Sports 2
 Fizika 22
 Ķīmija 226
 Bioloģija 22
 Latvijas un pasaules vēsture 226
 Literatūra2226
 Mūzika
1  2
 Ekonomika 3
 Ģeogrāfija222
 Kulturoloģija 222
SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE 3636 36108 


Izglītības programmas īstenošanas plāns

Programma 31011021

* - fizika, ķīmija: bilingvāli


 OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI10. klase11. klase 12. klase Kopā
 Latviešu valoda3339
 Mazākumtautību valoda un literatūra 4412
 Pirmā svešvaloda (angļu v.)
45514
 Matemātika 5515
 Informātika 3  
 Sports 2
 Fizika 22
 Ķīmija 226
 Bioloģija 22
 Latvijas un pasaules vēsture 237
 Literatūra2226
 Mūzika
1  1
 Ekonomika 3
 Ģeogrāfija222
 Otrā svešvaloda (franču) 2237
SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE 3636 36108 

 

1. virziens- ar padziļinātu dabaszinātņu apguvi

Kursi

Apguves līmenis

10. klase

11. klase

12. klase

Latviešu valoda I

pamatkurss

3

3

Literatūra I

pamatkurss

3

3

Svešvaloda  I (angļu valoda) I (B2)

pamatkurss

4

4

Otrā svešvaloda B2

pamatkurss

2

2

2

Trešā svešvaloda B1

pamatkurss

2

2

2

Vēsture un sociālās zinātnes I

pamatkurss

2

2

Sociālās zinības un vēsture I

pamatkurss

2

2

Kultūra un māksla I*

pamatkurss

2

2

Matemātika I

pamatkurss

6

6

Fizika I

pamatkurss

2

2

Ķīmija I

pamatkurss

3

3

Bioloģija I

pamatkurss

2

2

Ģeogrāfija I

pamatkurss

1

1

Datorika

pamatkurss

1

1

Sports un veselība

pamatkurss

3

2

3

Svešvaloda (angļu valoda) I (C1)

padziļinātais

6

Matemātika II

padziļinātais

6

Ķīmija II

padziļinātais

6

Bioloģija II

padziļinātais

6

Projekta darbs

1

1

Publiskā uzstāšanās

Izvēles kurss

2

1 Kursu nosaukumos izmantota romiešu ciparu numerācija. I – pamatkursiem optimālajā apguves līmenī un II – padziļinātajiem kursiem, lai norādītu pēctecību. Pamatkursos, kuru nosaukumos nav romiešu ciparu numerācijas, nodrošina vispārīgā līmeņa sasniedzamos rezultātus.

2. Viens no trim pamatkursiem: "Kultūra un māksla I (vizuālā māksla)", "Kultūra un māksla I (mūzika)" vai "Kultūra un māksla I (teātra māksla)” ievērojot izglītojamo intereses

3. Sadarbība ar RSU vai LU (nodarbības reizi mēnesī)

4. Projekta darbs- izstrādā pētniecisko darbu vai veic sabiedrisko darbu. Iesniegums uzsākot 11. klasi.

5. Obligāti jāizvēlēlas 3 no padziļinātiem kursiem

6. Skolēns var izvēloties apgūstamos priekšmetus nepārsniedzot 36 stundu skaitu nedēļā.

2. virziens- uzņēmējdarbība

Kursi

Apguves līmenis

10. klase

11. klase

12. klase

Latviešu valoda I

pamatkurss

3

3

Literatūra I

pamatkurss

3

3

Svešvaloda (angļu valoda) I (B2)

pamatkurss

4

4

Otrā svešvaloda B2

pamatkurss

2

2

2

Vēsture un sociālās zinātnes I

pamatkurss

3

3

Sociālās zinības un vēsture

pamatkurss

2

2

Kultūra un māksla * I

pamatkurss

2

2

Matemātika I

pamatkurss

6

6

Fizika I

pamatkurss

2

2

Ķīmija I

pamatkurss

2

2

Bioloģija I

pamatkurss

2

2

Ģeogrāfija

pamatkurss

1

1

Datorika

pamatkurss

1

1

Sports un veselība

3

2

3

Latviešu valoda un literatūra II

padziļinātais

6

Svešvaloda (angļu valoda) II (C1)

padziļinātais

6

Matemātika II

padziļinātais

6

Vēsture un sociālās zinātnes II

padziļinātais

6

Sociālās zinātnes II

padziļinātais

4

Projekta darbs *****

1

2

Ekonomika

izvēles kurss

2

2

3

Uzņēmējdarības pamati

izvēles kurss

2

2

2

Publiskā uzstāšanās

Izvēles kurss

2

Skolēnu mācību uzņēmums

izvēles kurss

2

1 Kursu nosaukumos izmantota romiešu ciparu numerācija. I – pamatkursiem optimālajā apguves līmenī un II – padziļinātajiem kursiem, lai norādītu pēctecību. Pamatkursos, kuru nosaukumos nav romiešu ciparu numerācijas, nodrošina vispārīgā līmeņa sasniedzamos rezultātus.

2 Viens no trim pamatkursiem: "Kultūra un māksla I (vizuālā māksla)", "Kultūra un māksla I (mūzika)" vai "Kultūra un māksla I (teātra māksla)” ievērojot izglītojamo intereses.

3. Sadarbība ar Jauno juristu skolu vai RTU Uzņēmējdarbības un vadības fakultāti.

4. Projekta darbs- izstrādā pētniecisko darbu vai veic sabiedrisko darbu. Iesniegums uzsākot 11. klasi.

5. Obligāti jāizvēlēlas 3 no padziļinātiem kursiem

6. Skolēns var izvēlēties apgūstamos priekšmetus nepārsniedzot 36 stundu skaitu nedēļā.   1. klase

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

Z.Anspoka  “Latviešu valoda 1.klasei” (1., 2.daļa) Lielvārds

Dzimtā krievu valoda

Е. Райт, Л. Широнина. „День за днем” Русский язык 1 класс. Zvaigzne ABC, 2007

LAT 2

Z. Anspoka, Z.Dambe, I.Marševska. Latviešu valoda 1. klasei mazākumtautību skolā. Mācību komplekts. LVA, 2021.

Matemātika

Latviešu valodā- I.Helmane, A.Dāvida, Matemātika 1.klasei 1 un 2 daļa un Darba lapas.

Krievu valodā- МЕНЦИС, КРАСТИНА, МЕНЦИС, ЦИНЕ, ОЛИНА "МАТЕМАТИКА 1 КЛАСС" grāmata un darba burtnīcas, Apgāds Zvaigzne ABC

Dabaszinības

Izdales materiāls

Mūzika

I.Vilkārse. Darba burtnīca 1.klasei. Zvaigzne ABC

Sociālās zinības

Izdales materiāls

Angļu valoda

Family&Friends 1 (2nd.edition). Mācību komplekts.

Mājturība/ vizuālā māksla

Informācija septembrī

2. klase

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

Z.Anspoka “Latviešu valoda 2. klasei”(1.,2.daļa), Lielvārds

Dzimtā krievu valoda

Е. Райт, Л. Широнина. „День за днем” Русский язык 2 класс. Zvaigzne ABC, 2008

LAT 2

Z. Anspoka, A. Lanka, Ā. Ptičkina. Latviešu valoda 2. klasei mazākumtautību skolā. Mācību komplekts. LVA, darba burtnīca, 2021.

Angļu valoda

Turpinām Family & Friends 2 (2nd edition). Komplekts.

Matemātika

Latviešu valodā- I.Helmane, A.Dāvida, Matemātika 2. klasei 1 un 2 daļa un Darba lapas.

Менцис, Крастиня, Менцис, Цине, Олиня «Математика 2 класс», учебник, рабочая тетрадь 1, 2 части, Apgāds Zvaigzne ABC

Dabaszinības

Dabaszinības 2.klasei. Mācību komplekts. G.Ansones redakcijā. Lielvārds, 2021

Sociālās zinības

Izdales materiāls.

Mūzika

I.Vilkārse, I.Čerpinska. Darba burtnīca 2.klasei, Zvaigzne ABC

Mājturība/ vizuālā māksla

Informācija septembrī

3. klase

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

Zenta Anspoka Latviešu valoda 3. klasei. 1. un 2. daļa – mācību grāmata, Lielvārds 2014. gads

Zenta Anspoka Latviešu valoda 3. klasei. Lielvārds, 2014. gads

Dzimtā krievu valoda

Е. Райт, Л. Широнина. „День за днем” Русский язык 3 класс. Zvaigzne ABC, 2009

LAT 2

Z. Anspoka, Z. Dambe, I. Marševska. Latviešu valoda 3. klasei mazākumtautību skolā. Mācību komplekts. LVA

Angļu valoda

Family&Friends 2. Komplekts.

Matemātika

Latviešu valodā- I.Helmane, A.Dāvida, Matemātika 3. klasei 1 un 2 daļa un Darba lapas.

Менцис, Крастиня, Менцис, Цине, Олиня «Математика 3 класс», учебник, рабочая тетрадь 1, 2 части, Apgāds Zvaigzne ABC

Dabaszinības

Dabaszinības 3.klasei. Mācību komplekts. Lielvārds, 2021

Sociālās zinības

Izdales materiāli.

Krievu 2

Informācija augustā

Mūzika

I.Vilkārse, I.Čerpinska. Darba burtnīca 3.klasei. Zvaigzne ABC

Mājturība/ vizuālā māksla

Informācija septembrī

4. klase

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda un literatūra

Z.Anspoka, Latviešu valoda 4.klasei, Lielvārds

Dzimtā krievu valoda

М.Гаврилина Русский язык. Практика. 4 класс. „Mācību grāmata”.

Д. Невская, Н. Шром «Лабиринт -1.Комната Минотавра». 4 класс. Учебник; «Лабиринт - 1.Комната Минотавра». 4 класс. Хрестоматия, Riga: Retorika A.

Literatūra

Невская Д., Шром Н.. «Лабиринт 1. Комната Минотавра.» Учебник. Хрестоматия. Retorika A.

Angļu valoda

Incredible English 3, 2nd edition. Sarah Phillips

Matemātika

I.Helmane, A.Dāvida, I. Dzērve. Matemātika 4. klasei 1 un 2 daļa un Darba lapas.

Dabaszinības

I. Vilks, G. Ansone, M. Gribuste. „Dabaszinības 4. klasei”. Mācību grāmata un darba burtnīca. Lielvārds, 2020

LAT 2

S. Neilande, J. Bernāne., L. Pamiljane, I. Marševska “Latviešu valoda mazākumtautību skolā 4. klase.” Mācību grāmata un darba burtnīca, LVA

Sociālās zinības un vēsture

Sociālās zinības un vēsture 4.klasei, 1.daļa, Lielvārds

Krievu 2

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Наши первые диалоги. Krievu valoda. Mācību grāmata 6. klasei. - Rīga: Retorika A, 2008.

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Krievu valoda. Darba burtnīca 6. Klasei, 1. un 2. daļa. Rīga: Retorika A, 2008.

Mūzika

I.Vasmanis. Darba burtnīca 4.klasei, Zvaigzne ABC

Dizains/ vizuālā māksla

Informācija septembrī

5. klase

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 5. klasei. Lielvārds, 2004

E. Birzgale, Z. Matesoviča. Latviešu valoda 5. klasei. Burtnīca. Lielvārds, 2004

Literatūra

A. Kalve, I. Stikāne, S. Tretjakova. Literatūra 5. klasei mācību grāmata. Pētergailis, 2007

Dzimtā krievu valoda un literatūra

М.Гаврилина Русский язык. Практика. 5 класс. „Mācību grāmata”.

Д. Невская, Н. Шром «Лабиринт - 2. Нить Ариадны». 5 класс. Учебник; «Лабиринт - 2. Нить Ариадны». 5 класс. Хрестоматия. Riga: Retorika A.

Angļu valoda

Turpināsim ar esošajiem materiāliem Insight Elementary Student’s book un Workbook

Matemātika

I. France, G. Lāce. Matemātika 5.klasei. Lielvārds

Dabaszinības

I. Vilks, G. Ansone, M. Gribuste. „Dabaszinības 5. klasei”. Mācību grāmata un darba burtnīca. Lielvārds, 2020

LAT 2

Z. Anspoka, I. Miņina. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 5. klasei. Mācību grāmata. Darba burtnīca. Izdevniecība LVA

Sociālās zinības un vēsture

Sociālās zinības un vēsture 5.klasei. Lielvārds

Krievu 2

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva  Просто по- русски. Наши первые диалоги.  Krievu valoda. Mācību grāmata 6. klasei. - Rīga: Retorika A, 2008.

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Krievu valoda. Darba burtnīca 6. klasei, 1. un 2. daļa. Rīga: Retorika A, 2008.

Franču valoda

Izdales materiāls

Dizains/ vizuālā māksla

Informācija septembrī

6. klase

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 6. klasei. Lielvārds, 2004

E. Birzgale, Z. Matesoviča. Latviešu valoda 6. klasei. Burtnīca. Lielvārds, 2004

Literatūra

A. Kalve, I. Stikāne, S. Tretjakova. Literatūra 6. klasei mācību grāmata. Pētergailis, 2007

Dzimtā krievu valoda un literatūra

М.Гаврилина Русский язык. 6 класс. „Mācību grāmata”, Rīga.

Д. Невская, Н. Шром «Лабиринт - 3.Путь Тесея». 6 класс. Учебник; «Лабиринт - 3.Путь Тесея». 6 класс. Хрестоматия. Riga: Retorika A.

Angļu valoda

Turpināsim ar esošajiem materiāliem - Insight Elementary Student’s book un  Workbook.

Matemātika

I. France, G. Lāce. Matemātika 6.klasei. Lielvārds

Dabaszinības

I.Vilks, G.Ansone, M.Gribuste. Dabaszinības 6.klasei. Mācību grāmata un darba burtnīca. Lielvārds, 2022

LAT 2

J. Bernāne, L. Pamiljane, V. Vaivade. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 6. klasei. Mācību grāmata. Darba burtnīca. Izdevniecība LVA

Sociālās zinības un vēsture

Sociālās zinības un vēsture 6.klasei. Lielvārds

Krievu 2

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Наши первые диалоги.  Krievu valoda. Mācību grāmata7. klasei. - Rīga: Retorika A, 2011.

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Krievu valoda. Darba durtnīca 7. Klasei, 1. un 2. daļa. Rīga: Retorika A, 2012.

Latvijas un pasaules vēsture

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube. Pasaules vēsture pamatskolai 1, 6. klase . Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2012.

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube. Latvijas vēsture pamatskolai 1, 6. klase . Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2012.

Franču valoda

Izdales materiāls

Informātika

Izdales materiāls

7. klase

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 7. klasei. Lielvārds, 2004

E. Birzgale, Z. Matesoviča. Latviešu valoda 7. klasei. Burtnīca. Lielvārds, 2004

Literatūra

A. Kalve, I. Stikāne, S. Tretjakova. Literatūra 7. klasei mācību grāmata. Pētergailis, 2007

Dzimtā krievu valoda un literatūra

М.Гаврилина Русский язык. Практика. 7 класс. „Mācību grāmata”.

Д. Невская, Н. Шром «Галактика ЛОГОС. В поисках жанра». 7 класс. Учебник. «Галактика ЛОГОС.  В поисках жанра» 7 класс. Хрестоматия.  Riga: Retorika A.

Angļu valoda

Insight Pre-Intermediet Student’s book un  Workbook

Matemātika

I. France, G. Lāce, E. Slokenbeka. Matemātika 7.klasei. Mācību grāmata. Lielvārds, 2016. (Cirkulis, transportieris, lineāls, uzstūris, zīmulis)

LAT 2

S. Neilande, J. Bernāne, L. Pamiljane, I. Marševska. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 7. klasei. Mācību grāmata. Darba burtnīca. Izdevniecība LVA

Sociālās zinības

Gita Andersone, Ingūna Irbīte, Ausma Pastore, Daina Zelmene Sociālās zinības 7.klasei. Apgāds Zvaigzne ABC, 2008.gads

Krievu 2

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Наши первые диалоги. Krievu valoda. Mācību grāmata7. klasei. -  Rīga:  Retorika A, 2011.

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Krievu valoda. Darba burtnīca 7. Klasei, 1. un 2. daļa. Rīga: Retorika A, 2012.

Latvijas vēsture

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube. Latvijas vēsture pamatskolai 2, 7. klase . Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2012.

Pasaules vēsture

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube. Pasaules vēsture pamatskolai 2, 7. klase . Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2012.

Ģeogrāfija

D. Markota, G. Šustere „Ģeogrāfija 7. klasei”. Mācību grāmata un darba burtnīca. Zvaigzne ABC, 2020

Bioloģija

L.Sausiņa. Bioloģija 7.klasei. Zvaigzne ABC.

Franču valoda

Izdales materiāls

8. klase

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 8. klasei. Lielvārds

E. Birzgale, Z. Matesoviča. Latviešu valoda 8. klasei. Burtnīca. Lielvārds

Literatūra

A. Kalve, I. Stikāne, S. Tretjakova. Literatūra 8. klasei mācību grāmata. Pētergailis

Dzimtā krievu valoda

М.Гаврилина Русский язык. Практика. 8 класс. „Mācību grāmata”.

Д. Невская, Н. Шром «Галактика ЛОГОС. В поисках метода». 8 класс. Учебник. «Галактика ЛОГОС. В поисках метода». 8 класс. Хрестоматия. Riga: Retorika A.

Angļu valoda

Turpināsim ar esošajiem materiāliem. Insight Pre-Intermediet Student’s book un  Workbook

Matemātika

I. France, G. Lāce. Matemātika 8. klasei. Lielvārds, 2017

(Cirkulis, transportieris, lineāls, uzstūris, zīmulis)

Bioloģija

L. Sausiņa. Bioloģija. Zooloģija 8. klasei. Mācību grāmata. Zvaigzne ABC.

LAT 2

Iveta Marševska, Svetlana Neilande. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 8.klase. Mācību grāmata. Darba burtnīca. Izdevniecība LVA

Sociālās zinības

Gita Andersone, Guntars Catlaks Sociālās zinības 8.klasei. Apgāds Zvaigzne ABC, 2009.gads

Krievu 2

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Наши первые диалоги. Krievu valoda. Mācību grāmata 8. klasei. - Rīga: Retorika A, 2012.

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Krievu valoda. Darba burtnīca 8. Klasei, 1. un 2. daļa. Rīga: Retorika A, 2012.

Latvijas vēsture

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube. Latvijas vēsture pamatskolai 3, 8. klase . Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2014.

Pasaules vēsture

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube. Pasaules vēsture pamatskolai 3, 8. klase . Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2016.

Ģeogrāfija

D. Markota, G. Šustere „Ģeogrāfija 8. klasei”. Mācību grāmata un darba burtnīca. Zvaigzne ABC, 2020

Fizika

I. Vilks. Fizika 8. klasei. Kompetenču pieeja. Mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC, 2021.

Ķīmija

M. Drille, V. Kakse. Ķīmija 8.klase. Zvaigzne ABC

Franču valoda

Izdales materiāls

9. klase

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 9. klasei. Lielvārds

E. Birzgale, Z. Matesoviča. Latviešu valoda 9. klasei. Burtnīca. Lielvārds

Literatūra

A. Kalve, I. Stikāne, S. Tretjakova. Literatūra 9. klasei mācību grāmata. Pētergailis

Dzimtā krievu valoda un literatūra

М. Гаврилина Русский язык. Практика. 9 класс. „Mācību grāmata”. Д. Невская, Н. Шром «Галактика ЛОГОС. В поисках стиля» 9 класс. Учебник. «Галактика ЛОГОС. В поисках стиля» 9 класс. Хрестоматия. Riga: Retorika A.

Angļu valoda

Turpināsim ar esošajām (Insight Intermidiate Student’s book un Workbook)

Matemātika

I. France, G. Lāce. Matemātika 9. klasei. Lielvārds, 2018

(Cirkulis, transportieris, lineāls, uzstūris, zīmulis)

Bioloģija

Daiga Brante, Regīna Gribuste, Bioloģija 9. klasei, Mācību grāmata, Lielvārds

LAT 2

Iveta Marševska, Svetlana Neilande u.c. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 9. klasei. Mācību grāmata. Darba burtnīca. Izdevniecība LVA

Sociālās zinības

Gita Andersone, Guntars Catlaks Sociālās zinības 9.klasei. Apgāds Zvaigzne ABC

Krievu 2

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Наши первые диалоги. Krievu valoda. Mācību grāmata9. klasei. - Rīga: Retorika A, 2015.

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Krievu valoda. Darba durtnīca 9. Klasei, 1. un 2. daļa.  Rīga: Retorika A, 2015. 

Latvijas vēsture

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube. Latvijas vēsture pamatskolai 4, 9. klase . Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2015.

Pasaules vēsture

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube. Pasaules vēsture pamatskolai 4, 9. klase . Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2016.

Ģeogrāfija

Informācija augustā.

Fizika

I. Vilks. Fizika 9. klasei. Mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC, 2013.

Ķīmija

M. Drille, V. Kakse. „Ķīmija 9. klasei”, Zvaigzne ABC, 2014

10. klase

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 10. klasei. Lielvārds

Literatūra

I. Dubiņa, L. Silova, A. Vēvers, I. Vīduša. Literatūra 10. klasei, Zvaigzne ABC

Angļu valoda

Jayne Wildman, Cathy Myers, Claire Thacker. INSIGHT Intermediate Student’s Book un Workbook.(zilā) Oxford

Matemātika

E. Slokenberga, I. France. Matemātika 10. klasei. Lielvārds (Cirkulis, transportieris, lineāls, uzstūris, zīmulis)

Bioloģija

Līga Sausiņa. Bioloģija vidusskolai 1.-4. daļa. Apgāds Zvaigzne ABC

Krievu 2

J. Marčenko, Z. Saveļjeva Путь 1: Krievu valoda 10 klasei. Apgāds Zvaigzne ABC

J. Marčenko, Z. Saveļjeva Путь1: Darba burtnīca krievu valodā 10. klasei. Apgāds Zvaigzne ABC

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai 1. daļa. Apgāds Zvaigzne ABC

Klišāns V. Vēsture vidusskolai. Praktikums. Apgāds Zvaigzne ABC

Ģeogrāfija

Z. Melbārde, M. Rozīte, L. Zelča. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1. un 2. Mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC

Z. Tenisone, G. Šustere, N. Buile. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1. un 2. Darba burtnīca. Apgāds Zvaigzne ABC, Karte - Jāņasēta

Fizika

Puķītis P. Fizika 10.klasei. Apgāds Zvaigzne ABC, 2010

Ķīmija

Ā.Kaksis, Ķīmija 10.klasei, Lielvārds

Franču valoda

Izdales materiāls

Kulturoloģija

Izdales materiāls

Informātika

Izdales materiāls

Mūzika

Izdales materiāls

11. klase

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 11. klasei. Lielvārds

Literatūra

D. Aurāne, D. Lūse, M. Maurmane, M. Milzere. Literatūra 11. klasei. Zvaigzne ABC

Angļu valoda

Jayne Wildman, Cathy Myers, Claire Thacker. INSIGHT Intermediate Student’s Book un Workbook.(zilā) Oxford

Matemātika

E. Slokenberga, I. France. Matemātika 11. klasei. Lielvārds (Cirkulis, transportieris, lineāls, uzstūris, zīmulis)

Bioloģija

Līga Sausiņa. Bioloģija vidusskolai 3. daļa. Apgāds Zvaigzne ABC

Krievu 2

J. Marčenko, Z. Saveļjeva Путь 2: Krievu valoda 11 klasei. Apgāds Zvaigzne ABC

J. Marčenko, Z. Saveļjeva Путь2: Darba burtnīca krievu valodā 11. klasei. Apgāds Zvaigzne ABC

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai 2.,3. daļa. Apgāds Zvaigzne ABC

Klišāns V. Vēsture vidusskolai. Praktikums. Apgāds Zvaigzne ABC

Ģeogrāfija

Z. Melbārde, M. Rozīte, L. Zelča. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1.un 2. Mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC

Z. Tenisone, G. Šustere, N. Buile. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1.un 2. Darba burtnīca. Apgāds Zvaigzne ABC, *Atlants- Jāņasēta

Fizika

Puķītis P. Fizika 11.klasei Apgāds Zvaigzne ABC,2011

Ekonomika

J. Birzniece. Ekonomika vidusskolai. Mācību grāmata. Turība, 2014. (aktualizēta 2019. gadā)

I. Jorniņa. Ekonomika vidusskolai. Darba burtnīca. Turība, 2014. (aktualizēta 2019. gadā)

Franču valoda

Izdales materiāls

Kulturoloģija

Izdales materiāls

Ķīmija

A.Kaksis Ķīmija 11.klasei. Lielvārds

12. klase

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 12. klasei. Lielvārds

Literatūra

I.Auziņa, D.Daltiņa, “Literatūra 12.klasei”, Lielvārds

Angļu valoda

Clive Oxenden NEW ENGLISH FILE Advanced Student’s Book un Workbook*. (zaļa un dzeltena) Oxford

Matemātika

E. Slokenberga, I. France. Matemātika 12. klasei. Lielvārds (Cirkulis, transportieris, lineāls, uzstūris, zīmulis)

Bioloģija

Līga Sausiņa. Bioloģija vidusskolai 4. daļa. Zvaigzne ABC

Krievu 2

J. Marčenko, Z. Saveļjeva Путь 3: Krievu valoda 12 klasei. Apgāds Zvaigzne ABC

J. Marčenko, Z. Saveļjeva Путь3: Darba burtnīca krievu valodā 12. klasei. Apgāds Zvaigzne ABC

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai 3., 4. daļa. Apgāds Zvaigzne ABC

Klišāns V. Vēsture vidusskolai. Praktikums. Apgāds Zvaigzne ABC

Ģeogrāfija

Jankevics J., Melnbārde Z.Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1. Un 2.daļa mācību grāmata- Rīga: Zvaigzne ABC

N. Buile Uzdevumi un praktiskie darbi pasaules ģeogrāfijā vidusskolai.1. un 2.- Rīga: Zvaigzne ABC

Pasaules ģeogrāfijas atlants.- Rīga: Jāņa sēta

Fizika

Puķītis P. Fizika 12.klasei Apgāds Zvaigzne ABC, 2013

Ķīmija

A.Kaksis, Ķīmija 12.klasei, Lielvārds

Ekonomika

J. Birzniece. Ekonomika vidusskolai. Mācību grāmata. Turība, 2014. (aktualizēta 2019. gadā)

I. Jorniņa. Ekonomika vidusskolai. Darba burtnīca. Turība, 2014. (aktualizēta 2019. gadā)

Franču valoda

Izdales materiāls

Kulturoloģija

Izdales materiāls 


Ārpusklases lasīšanas programma

 

Bērna un jaunieša patiesā dzīve vēl ir īsa, viņi nav daudz pieredzējuši, bet, pateicoties grāmatām, viņi iegūst lielāku pieredzi, sastop citas dzīves, dažādus laikus, dažādas valstis, dažādus cilvēkus. Grāmata sniedz brīnumainu piedzīvojumu, tā attīsta lasītprasmi un veicina lasītprieku.

 

Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot :

 

1. klasi

 

1. Zandare I. Ko teica Gaiļa kungs.- Rīga: Liels un mazs, 2008

2. Boēra- Benidira M. Brīnumakmens.- Rīga: Jāņa Rozes apg., 2007

3. Rungulis M. Pasaka par Tebras bebru.- Rīga: Pētergailis, 2008

4. Nemvaltss U. Mazo vīru stāsti.- Rīga: Astlandia, 2007

5. Kūlis Ē. Bišu brīnišķīgais bērnudārzs.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2008

 

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu,
 • uzzīmē/ raksturo grāmatas varoņus,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām. 

Ārpusklases lasīšanas programma jaunajam 2020./2021.m.g. saskaņā 2.klases mācību plānu.

Uzdevumi skolēnam:

 • Izlasīt vismaz 2 grāmatas - tās var būt no ieteicamās literatūras saraksta vai jebkura cita bērna interesēm atbilstoša grāmata - galvenais veicināt lasīšanas paradumu un iemīlēt grāmatas.
 • Aizpildīt par tām darba lapu :

1. Grāmatas nosaukums, autors, ilustrators.

 2. Par ko ir šī grāmata (par ceļojumiem, par draudzību, par dzīvniekiem, par piedzīvojumiem utt.)

 3. Galvenie varoņi / tēli un to raksturojums (kas viņi ir, kā viņus sauc, kādas īpašības viņiem piemīt, kas par to liecina, kāpēc tev viņi patika?).

 4. Gūtās atziņas. Kāpēc ieteiktu grāmatu izlasīt saviem vienaudžiem?

Ieteicamā literatūra( Saskaņā 2.klases mācību plānu

1.Latviešu tautas pasakas un teikas

2.Dzejoļi bērniem (J.Osmanis, I.Zandare, J.Baltvilks, O.Vācietis, J.Peters, P.Brūveris, Rainis, 3.Aspazija, V.Ļūdēns M.Cielēna u.c.

4.Margaritas Stārastes pasakas

5.Dzidras Rinkules-Zemzares stāsti pēc izvēles

6.Astrida Lindgrene “Trokšņu ciema bērni”

7.Evija Gulbe, Linda Lošina “Koko un Riko”

8.Ieva Samauska “Kad aizmūk B un iemīlas Z”

9.T.Jansone „Mazie troļļi un Lielie plūdi”

10.T.Jansone „Komēta nāk”

11.Juja Vīslandere, Svens Nūrdkvists “Mūmamma kāpj kokā”

12.Timo Parvela “Muris un Vufs”

13.Rūse Lāgerkranca, Ēva Eriksone “Dunne”

14.Vilfrīds Karstens “Pa vienai katrai gada dienai - 365 pasaciņas”

15.www.lasamkoks.lv

Dažādu autoru darbi

https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2672-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2020-kolekcija

  

Ārpusklases lasīšanas programma jaunajam 2020./2021.m.g. saskaņā 3. klases mācību plānu.

Uzdevumi skolēnam:

 • Izlasīt vismaz 2 grāmatas - tās var būt no ieteicamās literatūras saraksta vai jebkura cita bērna interesēm atbilstoša grāmata - galvenais veicināt lasīšanas paradumu un iemīlēt grāmatas.
 • Aizpildīt par tām darba lapu :

1. Grāmatas nosaukums, autors, ilustrators.

 2. Par ko ir šī grāmata (par ceļojumiem, par draudzību, par dzīvniekiem, par piedzīvojumiem utt.)

 3. Galvenie varoņi / tēli un to raksturojums (kas viņi ir, kā viņus sauc, kādas īpašības viņiem piemīt, kas par to liecina, kāpēc tev viņi patika?).

 4. Gūtās atziņas. Kāpēc ieteiktu grāmatu izlasīt saviem vienaudžiem?

Ieteicamā literatūra( saskaņā 3.kl. mācību plānu)

M. Cielēnas, J. Baltvilka un O.Vācieša dzeja bērniem.

M.Cielēna. Pilsētas pasakas un pasaules pasakas.

A.Kronenbergs. Mazais ganiņš.

E.Kūlis. “Niķa un Riķa stiķi” vai Ē. Kūlis „Nikniķa jaunie un jocīgie stiķi”.

I. Ziedonis “ Krāsainās pasakas”

J.Zvirgzdiņš. Pēdējais pūķis un Artūrs Lū.

K. Skalbe ‘’Kaķīša dzirnavas.”

A.Lindgrēna. Grāmata par Pepiju Garzeķi.

A. Lindgrēne „Madikena”.

D.Valjamss. Smirduļa kungs.

D.Valjamss. Mazais miljardieris.

T. Jānsone „Trollīša ziema”.

O. Preislers „Herbe ar lielo cepuri”.

A. A. Milns „Vinnijs Pūks un viņa draugi”.

www.lasamkoks.lv

Dažādu autoru darbi

https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2672-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2020-kolekcija

 

 

Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot :

 

4. klasi

 

 1. Viens Aspazijas, J. Raiņa, L, Brieža, M. Čaklā, O. Vācieša, I. Zanderes, M. Cielēnas, V. Plūdoņa, J. Baltvilka vai kāda cita latviešu autora dzejas krājumus.
 2. Latviešu tautas pasakas, teikas.
 3. Cittautu pasakas, teikas.
 4. Vismaz viena ārzemju rakstnieka grāmata (piemēram, Eno Rauds „Naktstrallīši”, R. Dāls „Matilde”, A. A. Milns „Vinnijs Pūks un viņa draugi”, S. Kozlovs „Ezītis miglā un citas pasakas”).
 5. M. Stārastes, K. Skalbes, M. Kļavas, Ē. Kūļa, J. Baltvilka vai kāda cita latviešu autora grāmata.
 6. M. Rungulis „Taksis Maksis”.
 7. Viena grāmata pēc izvēles.

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • raksturo grāmatas varoņus,
 • izraksti to, kas tev likās interesants vai patika,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

 

Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot :

 

5.klasi

 

 1. Viens I. Ziedoņa, Aspazijas, O. Vācieša, I. Zanderes, M. Cielēnas, V. Plūdoņa vai J. Baltvilka dzejas krājums.
 2. Viens latviešu tautas pasaku un teiku krājums.
 3. Latviešu autora literārā pasaka: I. Ziedonis „Krāsainās pasakas” vai K. Skalbe „Kaķīša dzirnaviņas”
 4. H. K. Andersens „Sniega ķēniņiene”.
 5. Ž. Vilsone „Miskastes bērns”.
 6. A. Brigadere „Sprīdītis”.
 7. Divas grāmatas krievu valodā.
 8. Divas grāmatas angļu valodā.

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • īsi komentē notikumu gaitu,
 • raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, attieksme pret sevi un citiem),
 • komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,
 • izraksta domu graudus,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

 

 

Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot :

 

6. klasi

 

 1. Viens I. Ziedoņa, P. Brūvera, Aspazijas, O. Vācieša, I. Zanderes, M. Cielēnas, V. Plūdoņa vai U. Ausekļa dzejas krājums.
 2. Tautasdziesmas.
 3. 10 vēsturiskās teikas.
 4. Spoku stāstu krājums.
 5. Fabulas.
 6. Ž. Verns „20000 ljē pa jūras dzelmi”.
 7. A. Nieburga „Stāsts par Tilli un suņu vīru”.
 8. A. Brigadere „Gundega un karalis Brusubārda”.
 9. Kāda no šobrīd aktuālām grāmatām (atbilstoši savam vecumposmam), par ko stāstīs 6. klases ieskaitē.
 10. Divas grāmatas krievu valodā.
 11. Divas grāmatas angļu valodā.

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • īsi komentē notikumu gaitu,
 • raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, attieksme pret sevi un citiem),
 • komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,
 • izraksta domu graudus,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.


 

Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot :

 

7. klasi

 

1. Viens jaunākās dzejas krājums.

2. J. Klīdzējs „Cilvēka bērns”.

3. Viena K. Skalbes pasaka.

4. P. Van Lons „Šausmu autobuss”.

5. J. Zvirgzdiņš „Rīgas runča Maurīcija piedzīvojumi”.

6. M. Ende „Momo”.

7. M. Hofmane „Stravaganza. Masku pilsēta”.

8. M. Zālīte „Meža gulbji”.

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • īsi komentē notikumu gaitu,
 • raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, attieksme pret sevi un citiem),
 • komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,
 • izraksta domu graudus,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

 

 

Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot :

 

8. klasi

 

 1. I. Ziedonis „Epifānijas”
 2. M. Zālīte „Meža gulbji”
 3. R. Bugavičute-Pēce „Puika, kurš redzēja tumsā”
 4. K. Vērdiņš „Dilles tante”
 5. P. Barkovskis „Kur pazuda saimnieks?”
 6. Antuāns de Sent-Ekziperī „Mazais princis”.
 7. A. Kristi „Austrumu ekspresis”.
 8. Dz. Tilaks „Labo blēņu vasara”.
 9. K. Ulberga-Rubīne „Es grāmatas nelasu”.
 10. E. Favilli, F. Kavallo „Vakara pasaciņas meitenēm”.

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • īsi komentē notikumu gaitu,
 • raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, attieksme pret sevi un citiem),
 • komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,
 • izraksta domu graudus,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

 

 Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot :

 

9. klasi

 

 1. A. Pumpurs „Lāčplēsis”
 2. Z Skujiņš „Gulta ar zelta kāju”
 3. R. Blaumanis „Skroderdienas Silmačos”
 4. R. Bugavičute-Pēce „Puika, kurš redzēja tumsā”
 5. D. Vīgante „Ledus apelsīns”
 6. Dz. Tilaks „Labo blēņu vasara”.
 7. S. Vensko „Vāvere”.
 8. M. Rungulis „Avenes”.
 9. N. Geimens „Skandināvu mitoloģija”.
 10. E. Favilli, F. Kavallo „Vakara pasaciņas meitenēm”.

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • īsi komentē notikumu gaitu,
 • raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, attieksme pret sevi un citiem),
 • komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,
 • izraksta domu graudus,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

 Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot :

 

11. klasi

 

1. Brāļi Kaudzītes „Mērnieku laiki”.

2. R. Blaumanis „Purva bridējs”.

3. R. Blaumanis „Indrāni”.

4. J. Poruks „Pērļu zvejnieks”.

5. J. Ezeriņš „Noveles”.

6. N. Ikstena „Mātes piens”.

7. G. Roze „Sadursme”.

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • īsi komentē notikumu gaitu,
 • raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, attieksme pret sevi un citiem),
 • komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,
 • izraksta domu graudus,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

 


Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot :

 

12. klasi

 

1. I. Ziedonis. „ Epifānijas”

2. O. Vācietis. Dzeja.

3. K. Skujenieks. Dzeja.

4. A. Bels „Būris”.

5. R. Ezera „Aka”.

6. 20. gs. beigu un 21. gs. sākuma literatūra. Romāns pēc izvēles.

7. N. Ikstena „Dzīves svinēšana”, „Mātes piens”.

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • īsi komentē notikumu gaitu,
 • raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, attieksme pret sevi un citiem),
 • komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,
 • izraksta domu graudus,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

 

 

Список литературы для чтения на лето 1 класс

4-5 произведений на выбор

1.     Русские и латышские народные сказки

2.     В. Г. Сутеев “Сказки и картинки"

3.     Д. Мамин-Сибиряк "Алёнушкины сказки"

4.     Н. Н. Носов - рассказы

5.     Э. Успенский "Крокодил Гена и его друзья"

6.     К. Ушинский "Рассказы о животных"

7.     В. Бианки – рассказы

8.     А. Усачёв "Умная собачка Соня"

9.     Л. Пантелеев "Буква "ты", "Фенька", "Как поросенок говорить научился"

10.  В. П. Катаев “Цветик-семицветик

11.  В. М. Гаршин “Лягушка-путешественница

12.  С. Г. Козлов "Удивительная бочка и другие сказки"

13.  Н. Н. Сладков "Лесные сказки"

14.  Г.-Х. Андерсен "Гадкий утёнок", "Дюймовочка", "Принцесса на горошине"

15.  Братья Гримм "Сладкая каша", "Золотой гусь"

16.  Р. Киплинг – сказки

17.  Ш. Перро – сказки "Кот в сапогах", "Золушка", "Красная Шапочка"

18.  Л. Муур. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду".

19.  Т. Янсон “Шляпа Волшебника”

20.  А. С.Пушкин “У Лукоморья”

21.  А. Н. Толстой "Золотой ключик"

22.  Б. Заходер - стихи

23.  К. И. Чуковский - стихи и сказки

24.  Ю. Мориц “Большой секрет для маленькой компании”

25.  Г. Б. Остер "Вредные советы", "Зарядка для хвоста", "Котенок по имени Гав"

26.  С. Михалков - стихи, сказки

27.  А. Барто - стихи

28.  С. Маршак - стихи

29.  Д. Хармс - стихи

30.  В. Маяковский "Что такое хорошо и что такое плохо?"

 

 

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • uzzīmē vai raksturo grāmatas varoņus,
 • izraksti to, kas tev likās interesants vai patika,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

 

 

 

Список литературы для чтения на лето 2 класс

4-5 произведений на выбор

1.         Сказки разных народов

2.        А.С.Пушкин - сказки

3.         Б.С. Житков "Рассказы о животных"

4.        B. Драгунский  "Денискины рассказы"

5.         Л. Гераскина "В стране невыученных уроков"

6.        В.А.Осеева - рассказы

7.         Е.И.Чарушин - рассказы

8.        В.П.Астафьев "Копалуха", "Песнопевица", "Стрижонок Скрип"

9.        C. Прокофьева "Ученик волшебника"

10.    М. Пришвин "Кладовая солнца"

11.     Ю.И.Коваль "Полынные сказки"

12.    А. Милн. "Винни-Пух и все-все-все"

13.     А. Линдгрен "Малыш и Карлсон"

14.    Д. Харрис "Сказки дядюшки Римуса"

15.     Т.Александрова "Домовенок Кузька"

16.    Г.-Х. Андерсен "Дикие лебеди", "Снежная королева"

17.     В. Гауф "Карлик Нос", "Маленький Мук" 

18.    Ш. Перро "Спящая красавица", "Рике с хохолком"

19.    Братья Гримм "Король-Дроздовик"

20.    Е.Благинина - стихи

21.    В. Жуковский "Как мыши кота хоронили"

22.    И. Токмакова - стихи

23.    Н.Носов "Приключения Незнайки и его друзей"

24.    В.В. Медведев "Обыкновенный великан"

25.    П. Бажов “Серебряное копытце

26.    Н.М. Артюхова "Подружки"

27.     М.Горький "Воробьишко"

28.    Л.Квитко  - стихи

29.    Н.Матвеева - стихи

30.    В. Берестов - стихи

 

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • uzzīmē vai raksturo grāmatas varoņus,
 • izraksti to, kas tev likās interesants vai patika,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām

 

 

Список литературы для чтения на лето 3 класс

5-6 произведений на выбор

 

1.         Русские народные былины про Илью Муромца, Алешу Поповича, Добрыню Никитича

2.        М.Зощенко - рассказы детям

3.         Э.Сэтон-Томпсон "Рассказы о животных"

4.        А.Балинт "Гном Гномыч и Изюмка"

5.         А.Некрасов "Приключения капитана Врунгеля"

6.        Э.Распе "Приключения барона Мюнхаузена"

7.         Н.Носов "Витя Малеев в школе и дома"

8.        С.Прокофьева "Астрель и хранитель леса", "Приключения желтого чемоданчика"

9.        В.Голявкин - рассказы

10.    Т.Янсон "Муми-тролль и другие"

11.     А.Чехов. "Белолобый"

12.    В.Ф.Одоевский "Городок в табакерке"

13.     Е. Шварц "Сказка  о  потерянном  времени"

14.    Я.Ларри. "Необыкновенные приключения Карика и Вали"

15.     Ю.Коваль. "Приключения Васи Куролесова"

16.    Е.Велтисов "Приключения Электроника"

17.     А.Погорельский "Черная курица или Подземные жители"

18.    Б. Житков "Морские истории"

19.    В. П. Крапивин "Белый щенок ищет хозяина", “Оруженосец Кашка”

20.    К.Булычёв "Девочка с Земли (Путешествие Алисы)"

21.    Оскар Уайльд "Звёздный мальчик"

22.    А. Куприн "Слон", "Белый пудель", "Барбос и Жулька"

23.    М.Твен "Приключения Тома Сойера"

24.    Д.Родари "Приключения Чиполлино"

25.    А.Линдгрен "Рони, дочь  разбойника", "Приключения Эмиля  из  Лениберги"

26.    В.Гауф “Холодное сердце”

27.     Р.Киплинг "Маугли"

28.    С.Лагерлеф “Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями”

29.    Л. Андреев "Кусака"

30.    Д. Свифт "Путешествия Гулливера"

31.     А. Сент-Экзюпери "Маленький принц"

32.    Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, С.А.Есенин, Н.А.Некрасов - стихи

 

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • uzzīmē vai raksturo grāmatas varoņus,
 • izraksti to, kas tev likās interesants vai patika,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

Список литературы для чтения на лето 4 класс

5-6 произведений на выбор

1.         Н.А.Кун. "Мифы Древней Греции", "12 подвигов Геракла"

2.        Т.Крюкова "Потапов, к доске!", "Повторение пройденного", "Невыученные уроки", Ловушка для героя",  "Гений поневоле", "Призрак сети"

3.         С.Прокофьева "Тайна хрустального замка"

4.        К.Булычёв "Сто лет тому вперёд" и другие повести про Алису

5.         Т.Ломбина "Дневник Пети Васина и Васи Петина"

6.        Д.Даррел "Зоопарк в моем багаже"

7.         В.Медведев "Баранкин! Будь человеком!"

8.        Л.Кэрролл "Алиса в Стране Чудес"

9.        Н.Носов "Незнайка на Луне"

10.    А.П.Чехов "Мальчики", "Хирургия",  "Хамелеон" и другие рассказы.

11.     А.П.Гайдар "Тимур и его команда"

12.    Н.В. Гоголь " Заколдованное  место"

13.     П.Бажов "Медной  горы хозяйка", "Малахитовая шкатулка" и другие сказы

14.    А.Платонов "Солдат  и  царица",  "Волшебное кольцо"

15.     В.Губарев "Королевство  кривых зеркал"

16.    Д.Дефо "Робинзон Крузо"

17.     А.М.Волков “Волшебник изумрудного города”

18.    В.Железников "Чучело"

19.    П.Треверс "Мери Поппинс"

20.    И.С. Тургенев "Муму"

21.    Л.Кассиль "У классной доски"

22.    А.Н.Толстой "Детство Никиты"

23.    Ю.Раскин "Когда папа был маленьким"

24.    О.Григорьев "Говорящий ворон"

25.    Э.Т.А.Гофман "Щелкунчик и мышиный король"

26.    Д. Даррелл "Моя семья и другие звери"

27.     Д. Родари "Джельсомино в стране Лжецов", "Приключения голубой стрелы"

28.    М.Ю.Лермонтов "Ашик-Кериб"

29.    Н.А.Некрасов - поэмы

30.    Стихи Ю.Владимирова, А.Введенского, Саши Чёрного, В.Долиной, АС.Пушкина.

 

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • uzzīmē vai raksturo grāmatas varoņus,
 • izraksti to, kas tev likās interesants vai patika,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

 


                                       Будущим семиклассникам!

     У ребёнка, подростка ещё нет своего жизненного опыта.

Возникает много вопросов, на которые он не знает ответы.

В этом им может помочь хорошая книга.

  Книги для подростков – литература, которая, с одной    стороны, формирует характер и учит отделять черное от белого, а с другой – подпитывает буйную фантазию. Чтение развивает речь, мышление, творческое воображение, пополняет словарный запас.

    Книга помогает познать самого себя, понять других. Книги увлекают и развлекают, придают силы и вдохновение, заставляют смеяться и плакать, приносят утешение и помогают находить выход из трудного положения.

Читайте с удовольствием!

6 класс

Русская литература

1.     И. С. Тургенев - «Записки охотника» (2-3 рассказа)

                           - «Первая любовь»

                           - «Ася»

      2. Л. Н. Толстой    - «Детство»

      3. А. С. Пушкин    - «Метель»

                                      - «Капитанская дочка»

      4. Н. В. Гоголь       - «Шинель»

      5. К. Булычёв         - «Заповедник сказок»

Зарубежная литература

1.     Р. Брэдбери      - «Марсианские хроники»

2.     О. Генри            - «Вождь краснокожих»

3.     Ф. Купер           - «Последний из могикан»

4.     Р. Стивенсон    - «Остров сокровищ»

Необходимо завести «Дневник читателя», в который надо записывать

v автора, название, количество страниц;

v последовательность событий (сюжет);

v краткое описание главных героев;

v выписать самые интересные, на твой взгляд, факты, события, моменты;

v пополни свой читательский дневник своими рисунками или коллажем.

За лето советуем прочитать  не менее 3-4 произведений разных авторов.         

 


  Будущим восьмиклассникам!

 

   У ребёнка, подростка ещё нет своего жизненного опыта.

Возникает много вопросов, на которые он не знает ответы.

В этом им может помочь хорошая книга.

  Книги для подростков – литература, которая, с одной    стороны, формирует характер и учит отделять черное от белого, а с другой – подпитывает буйную фантазию. Чтение развивает речь, мышление, творческое воображение, пополняет словарный запас.

    Книга помогает познать самого себя, понять других. Книги увлекают и развлекают, придают силы и вдохновение, заставляют смеяться и плакать, приносят утешение и помогают находить выход из трудного положения.

Читайте с удовольствием!

7 класс

Русская литература

2.     И. С. Тургенев  - «Бежин луг»

                           - «Первая любовь»

                           - «Ася»

      2. Л. Н. Толстой    - «Отрочество», «Юность»

                                      - «Кавказский пленник»

      3. А. С. Пушкин    - «Дубровский»

                                      - «Пиковая дама»

      4. Н. В. Гоголь       - «Шинель»

      5. И. Ефремов        - «На краю Ойкумены»

Зарубежная литература

5.     Р. Брэдбери      - «Марсианские хроники»

6.     М. Рид              - «Всадник без головы»

7.     Ф. Купер          - «Последний из могикан»

8.     Д. Лондон        - «Белый клык», «Зов предков»

Необходимо завести «Дневник читателя», в который надо записывать

v автора, название, количество страниц;

v последовательность событий (сюжет);

v краткое описание главных героев;

v выписать самые интересные, на твой взгляд, факты, события, моменты;

v пополни свой читательский дневник своими рисунками или коллажем.

За лето советуем прочитать  не менее 3-4 произведений разных авторов.         

 


Будущему девятикласснику!

     Юность – прекрасная пора, но ещё нет своего жизненного опыта. Возникает много вопросов, на которые он не знает ответы. В этом им может помочь хорошая книга.

  Книги для юношества – литература, которая, с одной    стороны, формирует характер и учит отделять черное от белого, а с другой – подпитывает буйную фантазию. Чтение развивает речь, мышление, творческое воображение, пополняет словарный запас.

    Книга помогает познать самого себя, понять других. Книги увлекают и развлекают, придают силы и вдохновение, заставляют смеяться и плакать, приносят утешение и помогают находить выход из трудного положения.

Читайте с удовольствием!

8 класс

Русская литература

3.     И. С. Тургенев  - «Бежин луг»

                           - «Первая любовь»

                           - «Ася»

      2. Л. Н. Толстой    - «После бала», «Юность», «Кавказский пленник»

      3. А. С. Пушкин    - «Дубровский»

                                      - «Пиковая дама»

      4. Н. В. Гоголь       - «Шинель»

      5. А. Чехов             - «Душечка», «Дом с мезонином»

      5. А. Беляев            - «Голова профессора Доуэля»

      6. Ю Тынянов        - «Пушкин. Кюхля.»

Зарубежная литература

9.     В. Скотт           - «Айвенго»

10.  Г. Уэллс            - «Война миров»

11.  Ф. Купер          - «Последний из могикан»

12.  Д. Лондон        - «Белый клык», «Зов предков»

Необходимо завести «Дневник читателя», в который надо записывать

v автора, название, количество страниц;

v последовательность событий (сюжет);

v краткое описание главных героев;

v выписать самые интересные, на твой взгляд, факты, события, моменты;

v пополни свой читательский дневник своими рисунками или коллажем.

За лето советуем прочитать  не менее 3-4 произведений разных авторов.         

 


Cien. vecāki!

Vēlamies Jums atgādināt, ka 2013. gada 7.augustā stājas spēkā grozījumi Izglītības likumā definējot valsts, pašvaldības un vecāku atbildības sadalījumu mācību līdzekļu finansēšanā.

Saskaņā ar izmaiņām Izglītības likumā ir precizēta mācību līdzekļu definīcija, nosakot, ka "mācību līdzekļi" ir izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē izmantojamā, tai skaitā elektroniskajā vidē izmantojamā:

a) mācību literatūra (mācību grāmatas, tām pielīdzinātās darba burtnīcas un citi izglītības satura apguvei paredzēti izdevumi, kuri tiek izmantoti mācību procesā valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartos noteiktā izglītības satura apguvē),

b) metodiskie līdzekļi (metodiskie ieteikumi un citi pedagoga darba vajadzībām paredzēti mācību izdevumi),

c) papildu literatūra (uzziņu literatūra, kartogrāfiskie izdevumi, nošu izdevumi, daiļliteratūra, tai skaitā bērnu literatūra un citi izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie periodiskie un neperiodiskie izdevumi),

d) uzskates līdzekļi (attēli, izdevumi, tekstuāli izdevumi, vizuāli materiāli, naturālie mācību objekti, maketi un modeļi, kuros ievietota vizuāla vai audio informācija),

e) didaktiskās spēles (mācību procesā izmantojamas spēles, kurās ietverti mācību satura apguves uzdevumi vai mācību sasniegumu pārbaudes elementi),

f) digitālie mācību līdzekļi un resursi (elektroniskie izdevumi un resursi, kuros iekļauts izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais saturs),

g) izdales materiāli (vingrinājumi, shēmas, darba lapas, piemēri, paraugi un citi materiāli, kas paredzēti katram izglītojamajam, individualizējot mācību procesu),

h) mācību tehniskie līdzekļi (mācību procesā izmantojamās tehniskās ierīces un iekārtas, tai skaitā izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām paredzētās tehniskās ierīces un iekārtas),

i) mācību materiāli (vielas, izejvielas un priekšmeti, ko izmanto izglītības satura apguvei, veicot praktiskus uzdevumus),

j) iekārtas un aprīkojums (ierīces, rīki, instrumenti, priekšmeti un piederumi, tai skaitā sporta aprīkojums, ar kuru palīdzību nodrošina izglītības satura apguvi, garantējot drošības un higiēnas prasību ievērošanu),

k) individuālie mācību piederumi [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām]" (Izglītības likuma 1.panta 12.4 punkts).

pat ar likuma grozījumiem precizēts, kādi individuālie mācību piederumi jānodrošina skolēnu vecākiem. Tie ir izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti. Jāakcentē, ka "Izglītības iestādes padome, kas ir pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija, ir tiesīga lemt par to, kādus šā likuma 1.panta 12.4 punkta "k" apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību)" (Izglītības likuma 31.pants, 1.punkts un 3.punkta 5.daļa).

Pamatojoties uz privātās vidusskolas ”Laisma” Skolas padomes sēdes protokolu Nr. 2, 2019. gada 19. jūnijs,  par individuālajiem mācību līdzekļiem noteikt:

·      kancelejas piederumus. Piemēram, klades, burtnīcas, nošu burtnīca, rakstāmpiederumi, pierakstu papīrs, krāsas, otas, u.c.

·      dienasgrāmata, mape darbu uzkrāšanai,

·       apģērbs un apavi,

·       atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi,

·      materiāli, kurus izmantojot mācību procesā, skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām. Piemēram, izejmateriāli, ar ko mājturības stundā skolēns apgūst veidošanu (plastilīns u.c.) vai rokdarbus (dzija, diegi, adāmadatas u.c.),

·      iespēju robežās vecāki iegādājas mācību komplektus svešvalodā un darba burtnīcas.

 

Ja vecākam (aizbildnim) nav iespēju iegādāties individuālos mācību

līdzekļus, lūdzam informēt skolas vadību.

 

 

 

 

Ar cieņu skolas vadība