Izglītības programmas kods: 01011111                                                                                                                                                      Privātā vidusskola „Laisma”

2023./ 2024. māc.g.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”, Rīgā 2018.gada 21.novembrī

Nodarbību saraksts pirmsskolas grupā 3-5 gadi

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

1.

Valodu mācību joma

Matemātikas mācību joma

*Vispārattīstošā vingrošana (Sportika Lv)

Dabaszinātņu mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

*Vispārattīstošā vingrošana

(Sportika Lv)

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

2.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma (Mūzika)

*Angļu valoda

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma (Mūzika)

*Angļu valoda

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

3.

Fiziskā izglītība un veselība

Fiziskā izglītība un veselība

*Deju nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība

Fiziskā izglītība un veselība

*Deju nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība

4.

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

No pirmdienas līdz piektdienai grupu skolotājas organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei.

Mācību jomās tiek iekļautas nodarbības, kas vērstas uz matemātisko spēju, loģikas, kritiskās domāšanas  un problēmrisnāšanas attīstīšanu.

*Papildinātā pirmsskolas izglītības programma